Privacy Verklaring Mara Biermans Consultancy

 

Wie is Mara Biermans Consultancy

Dit is het privacy statement van Mara Biermans Consultancy (hierna ook aangeduid met “zij” of “MBC”).

MBC is verantwoordelijke als bedoeld in de wet- en regelgeving op het gebied van privacy en houdt kantoor te Mauritslaan 49, 6129 EL te Urmond, tel +31 6 15854986. KvK 80074626. BTW-id NL003394651B13.

Wanneer verwerken wij uw informatie?

MBC verwerkt persoonsgegevens van u op het moment dat u zich op enigerlei wijze tot MBC wendt en daarbij uw gegevens bij MBC achterlaat. Dit kan via de website wanneer u contact met MBC opneemt, bij een persoonlijke afspraak of als u MBC per email/brief dan wel telefoon benadert of als (potentieel) zakelijke relatie uw diensten aanbiedt.

Voor welke doeleinden gebruiken wij uw informatie?

MBC zal uw gegevens met de volgende doeleinden gebruiken c.q. verwerken:

 • Wanneer u uw contactgegevens bij MBC achterlaat beschouwt MBC dit als toestemming om uw gegevens te verwerken met het doel om contact met u op te nemen;
 • In het voortraject richting een mogelijke dienstverlening zal MBC gegevens verwerken welke noodzakelijk zijn om tot een correct en volledig voorstel te komen voor de dienstverlening, en een offerte aan u uit te brengen;
 • Wanneer u met MBC een overeenkomst tot opdracht sluit zal MBC persoonsgegevens verwerken welke noodzakelijk zijn voor het sluiten van een geldige overeenkomst;
 • Na het sluiten van een overeenkomst tot opdracht zal MBC gegevens verwerken met het doel deze overeenkomst deugdelijk uit te oefenen, de overeengekomen onderdelen van de overeenkomst bij u in rekening te kunnen brengen en financiële administratie te kunnen voeren. E.e.a. afhankelijk van de aard en inhoud van de overeenkomst;
 • Om een relatie gericht op het verwerven en uitvoeren van opdrachten aan te gaan, te onderhouden en hiervoor een (financiële) administratie te voeren.

Ook kunnen wij uw persoonsgegevens voor de navolgende doeleinden gebruiken:

 • Om uitvoering te geven aan de door u – via de website – gevraagde dienstverlening;
 • Voor legitieme bedrijfsprocessen en activiteiten, waaronder bijvoorbeeld het genereren van managementinformatie en -rapportage;
 • Naleving van of onderzoek naar (vermoedelijke) overtreding van overeengekomen afspraken, interne beleidsregels/instructies en/of wet- en regelgeving;
 • Om de geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen;
 • Om u te informeren over onze dienstverlening of overige activiteiten en om u aanbiedingen te kunnen doen, tenzij door u wordt aangegeven dat u hierop geen prijs stelt.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

MBC kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • NAW-gegevens (naam, initialen, adres, woonplaats)
 • Emailadres, telefoonnummer en eventuele andere contactgegevens
 • Titel, geslacht
 • Geboortedatum
 • Nationaliteit, geboorteplaats, burgerlijke staat
 • Bankrekeningnummer
 • Andere informatie benodigd voor de uitvoering van een opdracht en/of werkzaamheden.
 • Zakelijke contactgegevens
 • Gegevens voor het onderhouden van de relatie
 • Overige zakelijke gegevens (zoals bijv. bankrekeningnummer, BTW nummer, KvK nummer)

Indien MBC in het kader van de uitvoering van een overeenkomst gegevens verwerkt van derden die onder uw verantwoordelijkheid vallen zal MBC met u een verwerkersovereenkomst aangaan.

 Grondslagen van verwerking persoonsgegevens

MBC zal uw persoonsgegevens slechts verwerken op basis van een geldige verwerkingsgrondslag. De geldige verwerkingsgrondslagen als gesteld in de AVG betreffen:

 1. Toestemming van de persoon om wie het gaat.
 2. Het is noodzakelijk om een overeenkomst uit te voeren.
 3. Het is noodzakelijk wegens wettelijke verplichting
 4. Het is noodzakelijk om vitale belangen te beschermen.
 5. Het is noodzakelijk om een taak van algemeen belang of openbaar gezag uit te oefenen.
 6. Het is noodzakelijk om het gerechtvaardigde belang van MBC te behartigen.

 Beveiliging van uw informatie

Wij spannen ons tot het uiterste in om passende maatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies.

Hoe wordt uw informatie gedeeld?

MBC is een eenmanszaak zonder personeel. Zou MBC personeel in dienst nemen dan zijn uw persoonsgegevens binnen MBC inzichtelijk voor de personeelsleden die daarbij een belang hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden.

Uw persoonsgegevens worden ook gedeeld met externe partijen zoals externe dienstverleners van MBC die inzicht hebben in de administratie van MBC (bijvoorbeeld een boekhouder) of externe dienstverleners die via MBC werkzaamheden aan u leveren of op andere wijze mede uitvoering geven aan de overeenkomst tussen u en MBC. MBC verstrekt slechts de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deze externe partijen om hun werkzaamheden te doen. Met al deze partijen sluit MBC een verwerkersovereenkomst. Ook verstrekt MBC uw persoonsgegevens aan externe partijen zoals politie en overheidsinstellingen indien MBC daartoe op grond van de geldende wet- en/of regelgeving, door middel van een gerechtelijk bevel of een rechtelijk vonnis zijn gerechtigd of worden verplicht, dan wel daartoe toestemming van u heeft verkregen.

Hoe wordt uw informatie verkregen?

Uw informatie wordt verkregen ofwel rechtstreeks via uzelf, ofwel uit openbare bronnen. MBC verkrijgt geen persoonsgegevens via derden tegen betaling. Mogelijk verkrijgt MBC uw gegevens van derden in het kader van het uitvoeren van werkzaamheden voor u of voor deze derde. Met deze partij zal MBC een verwerkersovereenkomst sluiten.

Hoelang wordt uw informatie bewaard?

Uw persoonsgegevens worden zo kort als mogelijk bewaard. Dit is in ieder geval voor zolang dit noodzakelijkerwijze volgt uit verplichtingen op basis van wet – en regelgeving en voor zolang dit noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld.

 Geautomatiseerde besluitvorming

MBC maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Wat zijn uw rechten?

U heeft recht van inzage en correctie van uw persoonsgegevens, dit houdt in dat u MBC op elk gewenst moment kunt verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens of om het wijzigen, aanvullen of verwijderen ervan.

Daarnaast kunt u MBC verzoeken om de persoonsgegevens die zij over u verwerkt te beperken en/of om uw persoonsgegevens over te dragen (dataportabiliteit).

Ook heeft u recht op bezwaar over de wijze waarop MBC met uw persoonsgegevens omgaat, alsmede kunt u uw bezwaar kenbaar maken ingeval u geen informatie van MBC wenst te ontvangen over haar dienstverlening of overige activiteiten. U kunt hiertoe uw klacht kenbaar maken aan MBC zelf. U heeft tevens het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Mocht u overgaan tot het intrekken van uw toestemming om bepaalde gegevens te verwerken, dan is het mogelijk dat MBC u geen deugdelijke en/of volledige dienstverlening meer kan bieden. Mocht MBC om deze reden niet kunnen voldoen aan haar verplichtingen op basis van een mogelijke overeenkomst tussen u en MBC, en is de intrekking van uw toestemming daarvan de oorzaak, dan is dit gebrek in de nakoming niet aan MBC toe te rekenen.

Bij vragen, opmerkingen en klachten

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot dit privacy statement of de manier waarop MBC uw persoonsgegevens registreert, gebruikt of verwerkt wordt u verzocht  contact op te nemen met MBC via de op deze website gepubliceerde contactgegevens.

Contact

Mara Biermans Consultancy

info@marabiermans.nl

Aanpassingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan tussentijds worden aangepast, het meest actuele privacy statement is te allen tijde via deze website te raadplegen. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast per januari 2022.