Algemene Voorwaarden Mara Biermans Consultancy

1. Algemeen
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Mara Biermans Consultancy, hierna te noemen: “MBC”, en een Opdrachtgever waarop MBC deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met MBC, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken door MBC.
1.3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt van de hand gewezen tenzij MBC hier uitdrukkelijk schriftelijk mee akkoord gaat.
1.4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. MBC en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
1.5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar aard en strekking van deze bepalingen.
1.6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar aard en strekking van deze algemene voorwaarden.
1.7. Indien MBC niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, oftewel uit coulance van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken ten voordele van de Opdrachtgever, blijven deze onverminderd van toepassing. MBC behoudt het recht om in andere gevallen naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

2. Offertes en aanbiedingen
2.1. Alle offertes en aanbiedingen van MBC worden geacht vrijblijvend te zijn uitgebracht tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend.
2.2. MBC kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2.3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, afhankelijk van de aard van de opdracht daaronder begrepen reis- & verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven in de offerte of de aanbieding.
2.4. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is MBC daaraan niet gebonden aangezien dit wordt gezien als afwijzing van de offerte en het doen van een nieuw aanbod. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij MBC hier uitdrukkelijk mee akkoord gaat.
2.5. Een samengestelde prijsopgave verplicht MBC niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
2.6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

3. Uitvoering
3.1. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever MBC derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. MBC dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
3.2. MBC heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. MBC zal het inzetten van diensten van derden aan opdrachtgever kenbaar maken. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
3.3. Indien door MBC of de door MBC ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de faciliteiten die in redelijkheid noodzakelijk zijn om deze werkzaamheden te kunnen uitvoeren.
3.4. MBC is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren tenzij partijen anders overeen zijn gekomen.
3.5. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan MBC de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
3.6. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan MBC aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan MBC worden verstrekt.
3.7. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan MBC zijn verstrekt, heeft MBC het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan MBC ter beschikking heeft gesteld.
3.8. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.
3.9. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
3.10. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd dan wel aangevuld dan is MBC gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van MBC op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
3.11. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan MBC een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
3.12. Indien MBC met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is MBC niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
4.1. MBC is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden:
• indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt
• na het sluiten van de overeenkomst MBC ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen
• indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is
• indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van MBC kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
• indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van MBC kan worden gevergd.
4.2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van MBC op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien MBC de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt MBC haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4.3. Indien MBC tot opschorting of (gedeeltelijke) ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
4.4. Indien de (gedeeltelijke) ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is MBC gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
4.5. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming (gedeeltelijke) ontbinding rechtvaardigt, dan is MBC gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.
4.6. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door MBC, zal MBC in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor MBC extra kosten met zich meebrengt, dan kunnen deze aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij MBC anders aangeeft.
4.7. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het MBC vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van MBC op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
4.8. Indien de Opdrachtgever krachtens de daartoe geldende wettelijke voorschriften over zou gaan tot (gedeeltelijke) ontbinding of tussentijdse opzegging behoudt MBC aanspraak op nakoming voor dat deel van de verplichtingen van Opdrachtgever die verbonden zijn aan een bepaalde prestatie van MBC welke door MBC reeds is nagekomen alsmede zullen de daartoe gemaakte kosten aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
4.9. Opdrachtgever maakt geen aanspraak op restitutie van een eventuele aanbetaling tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.

5. Overmacht
5.1. MBC is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
5.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop MBC geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor MBC niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van MBC of van derden daaronder begrepen.
5.3. MBC kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5.4. Voor zover MBC ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan dit gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is MBC gerechtigd om dit gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
5.5. Opdrachtgever maakt geen aanspraak op restitutie van een eventuele aanbetaling tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.

6. Betaling en incassokosten
6.1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door MBC aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door MBC aangegeven. MBC is gerechtigd om periodiek te factureren.
6.2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
6.3. MBC heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
6.4. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan MBC verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen geldig beroep toekomt op BW 6:262 en 6:263 is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
6.5. Indien de Opdrachtgever in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever.
6.6. Het verzuim van de Opdrachtgever die een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (particuliere opdrachtgever), treedt in nadat hij is aangemaand tot betaling binnen veertien dagen na de dag van aanmaning en betaling uitblijft. In de aanmaning wordt eveneens aangegeven wat de gevolgen van het uitblijven van betaling zijn. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is.
6.7. De werkelijke gemaakte buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening komen in aanmerking voor vergoeding indien deze redelijkerwijs noodzakelijk waren en de Opdrachtgever geen natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (zakelijke opdrachtgever).
6.8. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

7. De dienstverlening
7.1. MBC weerhoudt zich van het leveren van strategische advisering die financiële implicaties kan hebben voor de opdrachtgever, of advisering die onderhevig is aan een vergunnings- of certificeringsplicht.
7.2. MBC biedt transparantie in haar dienstverlening en geeft Opdrachtgever zoveel als mogelijk inzicht in de gekozen werkwijzen.
7.3. In het kader van klanttevredenheid verleent MBC nazorg bij haar dienstverlening, eventuele klachten worden zo spoedig en zorgvuldig mogelijk in behandeling genomen. Bij conflicten omtrent de dienstverlening zullen MBC en Opdrachtgever in samenspraak tot een oplossing trachten te komen.

8. Aansprakelijkheid en schade
8.1. Indien MBC aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
8.2. MBC is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat MBC is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
8.3. De aansprakelijkheid van MBC is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar.
8.4. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is de totale aansprakelijkheid van MBC jegens een opdrachtgever beperkt tot het door MBC in verband met de betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
8.5. MBC is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
8.6. Onder directe schade wordt verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van MBC aan de overeenkomst te laten beantwoorden voor zoveel deze aan MBC toegerekend kunnen worden, en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. MBC is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
8.7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van MBC of onder haar verantwoordelijkheid vallende ondergeschikten.
8.8. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens MBC gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor de schade aan de zijde van MBC daardoor ontstaan.

9. Intellectuele eigendom en geheimhouding
9.1. MBC behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en/of overige wet- en regelgeving omtrent intellectuele eigendom. Intellectuele eigendomsrechten worden slechts overgedragen indien de aard van de opdracht dit redelijkerwijze rechtvaardigt en dit uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen is tussen MBC en Opdrachtgever.
9.2. Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij van elkaar of uit andere bron hebben verkregen, onverschillig of deze van schriftelijke of mondelinge aard is en van wie ook afkomstig. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Aanbiedingen, voorstellen en offertes en de daarin vernoemde prijzen en tarieven zijn te allen tijde vertrouwelijk van aard.

10. Toepasselijk recht en geschillen
10.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij MBC partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
10.2. De rechter in de vestigingsplaats van MBC is bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft MBC het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
10.3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Versie 1.2 (jan 2022)